การแก้ไข haproxy ไม่ยอม auto-start ผ่าน systemd

หลายท่านใช้งาน systemd เพื่อ start service ต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่พบคือ haproxy ไม่ยอม auto start หลังการ reboot ถึงแม้ว่าจะได้ทำการ enable service ผ่านทางคำสั่งด้านล่างแล้ว # systemctl enable haproxy สาเหตุของปัญหา คือการที่ systemd พยายาม start haproxy ก่อนที่ network service จะทำงานครบ ทำให้ bind ip:port ไม่ได้ อาการก่อนแก้ไข (หลัง reboot, haproxy จะไม่อัพ และแสดงผลแบบนี้) # systemctl status haproxy -l ● haproxy.service – HAProxy Load Balancer Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; vendor … Continue reading การแก้ไข haproxy ไม่ยอม auto-start ผ่าน systemd