Terms of Service

Please read and accept these terms of service before using our services.

เงื่อนไขการให้บริการ

HostPacific.com (ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

 • เราจะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายของเรา ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เรามีความเชื่อว่า ลูกค้าควรจะเข้าถึงเว็บหรือบริการอื่นๆ ของตนเองได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเข้าถึงนี้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาทิ วงจรเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่านอาจจะขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจากท่านไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจจะผิดปกติ สัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ให้บริการต่างๆ ขัดข้อง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทีมให้บริการของเราจะประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือในระบบอื่นๆ ถูกต้องตามกฏหมาย และหลักศีลธรรมอันดีของประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงทั้งหลายด้วยตนเอง จากการเข้าถึงเนื้อหาภายนอกผ่านบริการนี้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ความเสี่ยงหรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นทั้งหลาย จากการใช้บริการนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลภายนอก ตกเป็นของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด
 • ผู้ใช้บริการจะใช้ความระมัดระวังในการป้องกันการเข้าถึงบริการนี้โดยผู้อื่นทีไม่ได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่ ความเสียหายใดๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้บริการนี้ของผู้ใช้บริการที่กระทำการโดยผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบริการส่วนใดๆ อาทิ ส่วนของเว็บไซต์ ส่วนของแอพพลิเคชั่น ส่วนการรับส่งอีเมล์  ส่วนการใช้งานระบบฐานข้อมูล ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของผู้ใช้บริการที่ฝากไว้นี้ ฯลฯ ล้วนอยู่ภายใต้การดูแลและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น
 • ผู้ให้บริการมีหน้าที่ตามกฏหมายที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิสูจน์หลักฐานทั้งปวง รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการลบหรือระงับการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ตลอดจนการระงับการให้บริการ โดยทันท่วงทีที่ได้รับการแจ้งจากเจ้าพนักงานฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้ ไม่ว่าการล่วงละเมิด การเข้าสู่ข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากการให้ความร่วมมือดังกล่าว ไม่ถืออยู่ในส่วนที่ทางผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบ และทางผู้ใช้บริการขอละเว้นสิทธิใดๆ อันอาจมี ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือเอาผิดกับผู้ให้บริการในทุกกรณี
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับผู้ใช้บริการที่จะดำเนินการใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายของไทย การละเมิดลิขสิทธิ์ (pirated software, MP3, etc.) ผิดขนบธรรมเนียมหรือศีลธรรมอันดีของไทย (no gambling, child pornographies, adult materials, etc.) เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์จำนวนมาก (no bulk mail, spam mail) ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรส่วนรวมของระบบในส่วนใดๆ ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเกินกว่าร้อยละสิบติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง
 • เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ทั้งภายในและภายยอก ความพยายามเข้าถึงข้อมูลบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (sniffing) การนำโปรแกรมผิดกฎหมายหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์มารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม Proxy/VPN และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมายและตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
 • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ดูแลการทำงานของ script หรือโปรแกรมใดๆ ที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น เราสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น
 • ผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่า กรณีที่ระบบเกิดปัญหาอันสืบเนื่องจากการใช้งานผิดประเภท หรือจากการใช้งานเกินกว่าทรัพยากรที่มีหรือที่เลือกซื้อไว้ อันอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของบริการ บริการอาจถูกระงับหรือหยุดทำงานได้ โดยผู้ใช้บริการจะไม่ถือเป็นความผิดของผู้ให้บริการแต่อย่างใด รวมทั้งผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการในกรณีนี้
 • ผู้ใช้บริการที่มีบริการ Basic admin และ Full admin ได้อ่านรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว รวมทั้งรับทราบเงื่อนไข Uptime Guarantee (หากมี) ว่าคิดอัตราร้อยละโดยคำนวณเป็นรายเดือน
 • ผู้ใช้บริการในแบบ Self-managed หรือดูแลระบบด้วยตนเอง สามารถขอรับบริการ (support) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบโดยรวมเท่านั้น ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการนอกเหนือจากขอบเขตนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่ได้คิดค่าบริการการดูแลระบบในบริการเหล่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • การชำระค่าบริการสำหรับบริการทั่วไป: ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า และชำระก่อนครบกำหนดแต่ละช่วงการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการหากไม่ได้รับชำระค่าบริการภายใน 1 วันหลังจากครบกำหนดชำระ และสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าเปิดบริการใหม่ รวมทั้งการปิดบริการและลบข้อมูลทั้งหมดโดยถาวรกับบัญชีที่ค้างชำระหลังจากนั้น
 • การชำระค่าบริการสำหรับบริการที่ชำระด้วยการเติมเงิน: ผู้ใช้บริการจะเติมเงินล่วงหน้าก่อนการใช้บริการ และเติมเงินล่วงหน้าให้เงินคงเหลือเพียงพอสำหรับบริการที่ตนใช้ในเดือนนั้นๆ ระบบจะตัดการให้บริการทันทีที่เงินคงเหลือหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว ยกเว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการ ภายในเวลา 15 วันนับจากเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง ค่าจดโดเมน ค่าซื้อหรือติดตั้ง Control Panel ต่างๆ ค่าซื้อแบนด์วิธ ค่าซื้อไอพีแอดเดรสเพิ่มพิเศษ และยกเว้นเงินคงเหลือในบัญชีเติมเงิน
 • ผู้ใช้บริการต้องมีอายุเกินกว่า 15 ปี
 • การรับประกัน: ผู้ให้บริการ ให้บริการทั้งหลายนี้ในลักษณะตามที่เป็น (“as is”) ตามที่มี (“as available”) และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • การจำกัดความรับผิด: ผู้ให้บริการให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไปในธุรกิจนี้ ผู้ใช้บริการเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียต่อข้อมูล เวลา โอกาสทางธุรกิจ และ/หรือความสูญเสียทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้อื่นๆ ของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

1.6 (2 กุมภาพันธ์​ 2015)