Payment Information

วิธีการชำระค่าบริการหลากหลายช่องทาง

ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการ โดยการโอนผ่านธนาคาร ผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือผ่านบัตรเครดิต

บริษัท สไมล์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546097123

เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 17 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร หรือผ่านตู้เอทีเอ็ม

ชื่อบัญชี บริษัท สไมล์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด
ธ.กสิกรไทย สาขา ถ.รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 022-3-80648-1

ชื่อบัญชี บริษัท สไมล์ อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 014-258502-1

การยืนยันการชำระเงิน

พร้อมระบุหมายเลข invoice และแนบภาพถ่ายใบนำฝาก

กรณีชำระโดยบัตรเครดิต

ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตได้โดยตรงจาก Invoice แต่ละฉบับใน Client Area

ระบบจะทำการเปิดหรือต่ออายุบริการให้ท่าน หลังได้รับการตรวจสอบรายการจากธนาคาร

สำหรับบัญชีที่ค้างชำระเกินกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการ หากต้องการใช้บริการต่อ ท่านต้องชำระค่าเปิดบริการใหม่ เป็นเงิน 200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ บริษัทฯ จะปิดบัญชีที่ค้างชำระเกินกว่า 14 วัน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

สำหรับบัญชีที่ใช้ปริมาณ Data Transfer เกินกำหนดในช่วงเดือนที่ผ่านมา เราจะแจ้งค่าบริการเพิ่มเติมภายหลังจบเดือนนั้นๆ แล้ว

บริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการยืนยันการชำระเงิน และใบหักภาษี ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว ท่านสามารถส่งเอกสารให้บริษัทฯทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างต้น