ps (processes status) เป็นคำสั่งที่ใช้ดูการประมวลผลต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ

ในบทความนี้เราจะรวบรวมตัวอย่างคำสั่ง ps ที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ process ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ Linux โดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง 16 คำสั่งดังนี้

แสดงรายการ process ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

1) ถ้าเรา run คำสั่ง ps โดยไม่มี argument  ใดต่อท้าย เราจะได้ process ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

# ps

แสดงรายการ process ทั้งหมดในรูปแบบต่างๆ

2) แสดงทุก process ที่ใช้งานอยู่ในระบบแบบ Linux

# ps -A
หรือ
# ps -e

3) แสดงทุก process ที่ใช้งานอยู่ในระบบแบบ BSD

# ps au
หรือ
# ps axu

**เพิ่มเติม
Linux ในส่วน option จะใช้ dash (-)
BSD ในส่วน option จะไม่ใช้ dash (-)

4) หากต้องการแบบเต็มรูปแบบให้เพิ่ม f หรือ -F ตามท้าย

# ps -ef
หรือ
# ps -eF

แสดงรายการ process ของ user ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

5) สามารถเลือก process ของเราที่เป็น owned ได้ (รันคำสั่ง ps, root ในกรณีนี้)

# ps -x

6) แสดง process ของ real user ID (RUID) โดยเพิ่ม -U ตามท้าย (ใส่ค่าของ real user ID ของเราแทนคำว่า userID)

# ps -fU userID

7) แสดง process ของ effective user ID (EUID) โดยเพิ่ม -u ตามท้าย (ใส่ค่าของ effective user ID ของเราแทนคำว่า userID)

# ps -fu userID

ตัวอย่างใส่ค่า effective user ID ชื่อ thaivsc

แสดงรายการ process ที่กำลังทำงานของ root

8) เราสามารถเรียกแสดงทุก process ที่ root กำลังทำงาน (real & effective ID)

# ps -U root -u root

แสดงรายการ process ของ group

9) แสดง process ของ real group ID (RGID) (ใส่ค่าของ real group ID ของเราแทนคำว่า groupID)

# ps -fG groupID

10) แสดง process ของ  effective group (ใส่ค่าของ  effective group ของเราแทนคำว่า groupID)

# ps -fg groupID

แสดงรายการ process แบบ PID และ PPID

11) แสดง process แบบ PID

$ ps -fp 1122

12) แสดง process แบบ PPID

# ps -f --ppid 1122

13) แสดง process แบบหลาย PID

# ps -fp 104,245,1122

แสดงรายการ process แบบ TTY

14) แสดง process แบบ tty โดยเพิ่ม -t ตามท้าย

# ps -t pst/0
# ps -t pst/1
# ps -ft tty1

แสดงรายการ process แบบ Tree

15) แสดง process แบบ tree จะเห็นการเชื่อมโยงของ process ที่ทำงานร่วมกัน โดยหากทำการ kill process หลัก จะทำให้ตัวที่ทำงานร่วมกันอยู่จะถูก kill ไปด้วย

# ps -e --forest

16) เราสามารถเรียกแสดงแค่บาง process ที่ต้องการแสดงแบบ tree

# ps -f --forest -C sshd
หรือ
# ps -ef --forest | grep -v grep | grep sshd

ทาง HostPacific จึงหวังว่าแนวทางที่ให้ไว้ในบทความนี้ จะช่วยตรวจสอบ server ของท่านและช่วยเป็นแนวทางในการปรับประสิทธิภาพของ server ท่านได้ แล้วเรามาพบกันใหม่ในบทความหน้ากับคำสั่ง ps อีก 14 คำสั่ง