ps (processes status) เป็นคำสั่งที่ใช้ดูการประมวลผลต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ

ในบทความนี้เราจะรวบรวมตัวอย่างคำสั่ง ps ที่เป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ process ที่กำลังทำงานอยู่ในระบบ Linux โดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง 16 คำสั่งดังนี้

แสดงรายการ process ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

1) ถ้าเรา run คำสั่ง ps โดยไม่มี argument  ใดต่อท้าย เราจะได้ process ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

แสดงรายการ process ทั้งหมดในรูปแบบต่างๆ

2) แสดงทุก process ที่ใช้งานอยู่ในระบบแบบ Linux

3) แสดงทุก process ที่ใช้งานอยู่ในระบบแบบ BSD

**เพิ่มเติม
Linux ในส่วน option จะใช้ dash (-)
BSD ในส่วน option จะไม่ใช้ dash (-)

4) หากต้องการแบบเต็มรูปแบบให้เพิ่ม f หรือ -F ตามท้าย

แสดงรายการ process ของ user ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

5) สามารถเลือก process ของเราที่เป็น owned ได้ (รันคำสั่ง ps, root ในกรณีนี้)

6) แสดง process ของ real user ID (RUID) โดยเพิ่ม -U ตามท้าย (ใส่ค่าของ real user ID ของเราแทนคำว่า userID)

7) แสดง process ของ effective user ID (EUID) โดยเพิ่ม -u ตามท้าย (ใส่ค่าของ effective user ID ของเราแทนคำว่า userID)

ตัวอย่างใส่ค่า effective user ID ชื่อ thaivsc

แสดงรายการ process ที่กำลังทำงานของ root

8) เราสามารถเรียกแสดงทุก process ที่ root กำลังทำงาน (real & effective ID)

แสดงรายการ process ของ group

9) แสดง process ของ real group ID (RGID) (ใส่ค่าของ real group ID ของเราแทนคำว่า groupID)

10) แสดง process ของ  effective group (ใส่ค่าของ  effective group ของเราแทนคำว่า groupID)

แสดงรายการ process แบบ PID และ PPID

11) แสดง process แบบ PID

12) แสดง process แบบ PPID

13) แสดง process แบบหลาย PID

แสดงรายการ process แบบ TTY

14) แสดง process แบบ tty โดยเพิ่ม -t ตามท้าย

แสดงรายการ process แบบ Tree

15) แสดง process แบบ tree จะเห็นการเชื่อมโยงของ process ที่ทำงานร่วมกัน โดยหากทำการ kill process หลัก จะทำให้ตัวที่ทำงานร่วมกันอยู่จะถูก kill ไปด้วย

16) เราสามารถเรียกแสดงแค่บาง process ที่ต้องการแสดงแบบ tree

ทาง HostPacific จึงหวังว่าแนวทางที่ให้ไว้ในบทความนี้ จะช่วยตรวจสอบ server ของท่านและช่วยเป็นแนวทางในการปรับประสิทธิภาพของ server ท่านได้ แล้วเรามาพบกันใหม่ในบทความหน้ากับคำสั่ง ps อีก 14 คำสั่ง