การแก้ไข haproxy ไม่ยอม auto-start ผ่าน systemd

หลายท่านใช้งาน systemd เพื่อ start service ต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่พบคือ haproxy ไม่ยอม auto start หลังการ reboot ถึงแม้ว่าจะได้ทำการ enable service ผ่านทางคำสั่งด้านล่างแล้ว # systemctl enable haproxy สาเหตุของปัญหา คือการที่ systemd พยายาม start haproxy ก่อนที่ network...

แนะนำขั้นตอนสำหรับติดตั้ง Haproxy บน Centos 7

เมื่อปริมาณ traffic ของ web server เพิ่มมากขึ้น และไม่สามารถเพิ่มทรัพยากรหรือไม่สามารถขยาย web server ได้แล้ว เทคนิคที่มักนำมาใช้กันคือ การ scale out หรือ การเพิ่มจำนวน web server ออกตามแนวราบ (horizontal scaling) ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มจำนวน web...