สำหรับผู้ใช้งาน DirectAdmin ทุกท่าน บทความในครั้งนี้เป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่ง หากต้องการที่จะเปลี่ยน Password E-mail และ Password FTP โดยที่เรานั้น ไม่ต้องเข้าใช้งานผ่านหน้า Login ของ DirectAdmin


ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นจะรวดเร็วกว่าการเข้าใช้งานผ่านหน้า Login ของ DirectAdmin

แต่จะมีขั้นตอนการทำและสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำตาม ดังนี้

วิธีการเปลี่ยน Password E-mail

1. ขั้นตอนนี้สำคัญมากในการเปลี่ยน Password E-mail สิ่งที่เราต้องมีอันดับแรกเลย
1.1 ผู้ใช้งานจะต้องทราบในส่วนของ Domain ที่ใช้งานอยู่
1.2 ผู้ใช้งานจะต้องทราบ E-mail ที่ต้องการจะเปลี่ยน Password
1.3 ผู้ใช้งานจะต้องทราบ Password เดิมของ E-mail ที่จะทำการเปลี่ยน Password 

2. เริ่มต้นการเปลี่ยน Password E-mail โดยใช้คำสั่งดังนี้ ใน web browser ที่ผู้ใช้งานต้องการใช้

 

https://example.com:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD3. เมื่อกรอกข้อความข้างต้นตามตัวอย่างลงไปแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปดังนี้
3.1 ในช่อง E-mail Address: ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล E-mail ที่ต้องการเปลี่ยน Password ลงไป
3.2 ในช่อง Old Password ให้ใช้ Password เดิมก่อนเปลี่ยน Password ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อ 1.3 ตามที่ได้แจ้งไว้ในก่อนหน้า
3.3 New Password และ Re-Type Password ให้หรอก Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
3.4 เมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Change Password เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการเปลี่ยน Password E-mail

วิธีการเปลี่ยน Password FTP

1. ขั้นตอนการเปลี่ยน Password FTP นั้นไม่ต่างจากการเปลี่ยน Password E-mail เท่าไหร่มากนัก
จะแตกต่างเพียง user account ที่ต้องการจะเปลี่ยน Password FTP เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ผู้ใช้งานจะต้องทราบในส่วนของ Domain ที่ใช้งานอยู่
1.2 ผู้ใช้งานจะต้องทราบ User Account FTP ที่ต้องการจะเปลี่ยน Password
1.3 ผู้ใช้งานจะต้องทราบ Password เดิมของ User Account FTP ที่จะทำการเปลี่ยน Password

2. เริ่มต้นการเปลี่ยน Password FTP โดยใช้คำสั่งดังนี้ ใน web browser ที่ผู้ใช้งานต้องการใช้

https://example.com:2222/CMD_CHANGE_FTP_PASSWORD3. เมื่อกรอกข้อความข้างต้นตามตัวอย่างลงไปแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปดังนี้
3.1 ในช่อง FTP Account: ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล User Account FTP ที่ต้องการเปลี่ยน Password ลงไป
3.2 ในช่อง Old Password ให้ใช้ Password เดิมก่อนเปลี่ยน Password ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อ 1.3 ตามที่ได้แจ้งไว้ในก่อนหน้า
3.3 New Password และ Re-Type Password ให้หรอก Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
3.4 เมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Change Password เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการเปลี่ยน Password FTP Account

เพิ่มเติมการที่จะใช้งานวิธีนี้ DNS จะต้องชี้ไปยัง Host ที่มีระบบจัดการ DirectAdmin อยู่ด้วย


HostPacific หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกท่านครับ