X

Power outage at one data center

ตั้งแต่เวลา 01:05 ของเช้าวันที่ 13 เมษายน ระบบไฟฟ้าและสำรองไฟ UPS ของศูนย์ข้อมูล CSLoxinfo (The Cloud) ที่บริษัทใช้งานอยู่ได้เกิดความเสียหาย ทำให้ไฟในศูนย์ข้อมูลนั้นดับทั้งระบบ ทางศูนย์ข้อมูลได้แก้ไขระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานเมื่อเวลาประมาณ 08:00...

แจ้งปรับราคา cPanel (2022)

เรียนลูกค้า HostPacific.com ด้วยทาง cPanel มีการปรับราคาเมื่อต้นปีขึ้นอีก 10-15% ทำให้ทางบริษัทต้องปรับราคา cPanel ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากท่านมีการใช้งาน cPanel อยู่บนบริการ Cloud server หรือ CloudNode ค่าบริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในส่วนของ cPanel จะมีอัตราเพิ่ม...

แจ้งปรับราคาค่าจดโดเมน

ด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาของ registrar ต่างประเทศ เราจึงจำเป็นต้องปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยราคาจดโดเมน ต่ออายุ และการย้ายโดเมน อัตราใหม่ดังรายการด้านล่างนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป .com 550 บาท .net / .org 700 บาท .us 600 บาท .biz 800 บาท...

การจำกัดอายุ SSL certificate ที่ 1 ปี

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Apple ได้ออกประกาศว่า นับจากวันที่ 1 กันยายน 2563 (2020) เป็นต้นไป จะจำกัดความเชื่อถือของ SSL certificate บน Safari browser ไว้ที่ไม่เกิน 1 ปี นั่นหมายความว่า หากผู้ใช้ Safari (รวมถึง iPhone) เข้าเว็บไซต์ที่มีอายุ SSL certificate เกินกว่า 1 ปี...

Change of support channel during COVID-19 period

โรคระบาด COVID-19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สินในแบบที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาก่อน ความอันตรายของเชื้อนี้ และความง่ายของการแพร่ระบาด ทำให้บริษัทตัดสินใจให้พนักงานทุกคนทำงานจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัว...