ในบทความนี้ขอแนะนำแนวทางเสริมความปลอดภัยให้กับ Linux โดยใช้ Linux Malware Detect (LMD) ร่วมกับ Clam AntiVirus (ClamAV) บน CentOS 7

Linux Malware Detect (LMD) เป็น open source software ที่ถูกพัฒนาเพื่อคอยสแกนหา malware สำหรับ Linux

Clam AntiVirus (ClamAV) เป็น open source antivirus สำหรับตรวจจับ trojans, malware, viruses และ software ที่เป็นอันตราย

ขั้นตอนที่ 1 – ติดตั้ง Epel repositories และ Mailx

 

ขั้นตอนที่ 2 – ติดตั้ง Linux Malware Detect (LMD)

LMD จะไม่มีใน CentOS หรือ Epel repository จะต้องทำการติดตั้ง package เอง

 

หลัง package ถูกติดตั้งเสร็จ จะแสดง Report การติดตั้ง

จากนั้นทำการ symlink binary ที่เพิ่งติดตั้งไปยัง maldet ใน /bin/

 

ขั้นตอนที่ 3 – การตั้งค่า Linux Malware Detect (LMD) config

Config ของ LMD จะอยู่ใน  /usr/local/maldetect/ ชื่อไฟล์ conf.maldet

 

ในที่นี้จะขอแนะนำเฉพาะค่าต่างๆที่สำคัญ และ จำเป็นในการตั้งค่าใช้งาน ทั้งนี้ภายใน conf.maldet จะมีคำแนะนำในการ config ค่าต่างไว้ สามารถดำเนินการตั้งค่าเองได้เพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนค่า option ต่างๆที่จำเป็นดังนี้

email_alert : ตั้งค่าเตือนทาง email โดยตั้งค่าเป็น 1 คือ enable การเตือนทาง email

email_alert=”1″

 

email_addr : ตั้งค่า email address ที่จะส่งคำเตือนมาจาก LMD

email_addr=”email@domain.com”

 

quarantine_hits : ตั้งค่าการทำงานเมื่อพบ malware โดยตั้งค่าเป็น 1 เป็นการ move malware ไปยัง qualentire และ ส่งคำเตือน

quarantine_hits=”1″

 

quarantine_clean : ตั้งค่าการ Cleaning detected malware injections โดยตั้งค่าเป็น 1 คือสั่งให้ clean detect malware ก่อน

quarantine_clean=”1″

 

ขั้นตอนที่ 4 – ติดตั้งและตั้งค่า Clam AntiVirus (ClamAV)

ภายในไฟล์ ดำเนินการ comment

#Example

ภายในไฟล์ ดำเนินการ uncomment

LocalSocket /var/run/clamd.scan/clamd.sock

 

บันทึกไฟล์และ start service

 

ขั้นตอนที่ 5 – อัพเดต Clam AntiVirus (ClamAV)

ภายในไฟล์ ดำเนินการ comment

#Example

 

และแก้ไข config file อีกจุดหนึ่ง

 

ภายในไฟล์ ดำเนินการ comment

#FRESHCLAM_DELAY=disabled-warn
บันทึกไฟล์และทำการสั่งอัพเดตฐานข้อมูลของโปรแกรม

 

ขั้นตอนที่ 5 – คำสั่งแบบ manual ในการ Scan และ Update Database

 

คำสั่งในการดู help option

 

สแกน directory ต่างๆ ได้ด้วยคำสั่ง

 

ตัวอย่าง : ทำการสแกนไฟล์ภายใน Server ที่ใช้งาน เห็นว่าจะพบ malware ทั้งหมด 28 อัน

เรียกดู report ได้โดย

คำสั่งที่ใช้ในการ update LMD

 

 

ขั้นตอนที่ 6 – การตั้งค่า Scan และ Update Database แบบอัตโนมัติ

ในขั้นตอนการติดตั้ง LMD จะมีการตั้ง daily cronjob ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อทำการสแกน malware และ Update LMD อัตโนมัติ

โดย daily cronjob จะถูกสร้างไว้ใน /etc/cron.daily/maldet ทั้งนี้สามารถแก้ปรับเงื่อนไขได้ภายในไฟล์ดังกล่าวนี้